جواب مثبت است .
آسيب احتمالي نيز قابل ترميم مي باشد و بخش خدمات پس از فروش آماده همکاري جهت رفع مشکل احتمالي مي باشند .