با توجه به اينکه قطعه متحرکي در سايبان کولر نداريم ، در صورت نصب صحيح آن مشکلي بوجود نخواهد آمد .
اما بجز پانل کليه متعلقات آن داراي ضمانت مادام العمر مي باشند .