در صورت وجود سفارش به صورت انبوه جواب مثبت است .
کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و … جهت خانه هاي سازماني ، ادارات و ... مي توانند درخواست خود را به قسمت فروش ارسال نمايند .