سيستم نصب سايبان هاي مذکور از ورق آهني آبکاري شده و آلومينيوم مي باشد و پانل آن نيز همانطور که در بخش مشخصات فني کولرها آمده است از جنس فنوليک مي باشد که نوعي عايق فوم ضد حريق مي باشد که بر روي سطح آن روکشي از ورق نازک آلومينيوم قرار گرفته و سطح زير آن نيز از فويل مش دار آلومينيومي مي باشد .
البته مواد عايق مذکور نيز مي تواند از جنس Pir و يا Pu باشد .