در صورت لزوم آنها تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
. البته به يکي دو نفر از افراد مذکور به طور شفاهي تذکر داده شده است ، اما علت اصلي آن اين است که طبق بررسي هاي انجام شده و به دليل عدم کارآيي سايبان هاي مذکور و بررسي و برخورد بسيار آگاهانه متقاضيان محترم ، ايشان فروشي نداشته اند .
از طرف ديگر به نظر مي رسد بودن چند مدل در بازار که اکثر آنها نيز از جنس برزنت ، پلي کربنات و ... مي باشند که فاقد کارآيي بوده و حتي نصب بعضي از آن مدلها نيز نتيجه بر عکس دارند و مانع عملکرد صحيح و مؤثر کولر نيز مي شوند ، خود بهترين تبليغ براي ما خواهد بود .