براي رسيدن به جواب و روشن شدن هرچه بهترموضوع بنظرمي رسد در قالب يک مثال که همه ما تجربه آنرا داريم تشريح شود .
فرض مي کنيم که ما سه ماشين مشابه و هم رنگ هم داريم و مي خواهيم آنها را درچله تابستان چند ساعتي درکنارخيابان پارک کنيم ، ماشين شماره يک را پارک مي نمائيم و ماشين شماره دو را نيزدرکنارآن گذاشته اما برروي آن چادر و يا برزنتي مي کشيم و ماشين سوم را درکنارآنها منتهي درزيرسايه درختي قرار مي دهيم همه ما اين تجربه را داريم که بعد ازچندساعت بخواهيم آزماشين مذکور استفاده کنيم ماشين اول و دوم تبديل به حمام سونا شده ، نشستن داخل آن عملاً بسياردشواراست اما ماشين سوم که درزيرسايه درخت بود نسبت به ماشين اول و دوم بسيارخنک تر است و علت آن نيزروشن است درخت مانع تابش خورشيد به ماشين سوم شده و درنتيجه انتقال حرارت تابشي ( تشعشعي ) صورت نگرفته است ، همان نقش درخت را سايبانهاي کولر با پانل ازعايق فوم و روکش آلومينيومي بصورت بهتر و کاملتري بازي مي کند.