استفاده ازسايبان کولرعايق شده که ترجيحاً به رنگ روشن و سطح صيقلي باشد تا حداکثر باز تابش نور را داشته باشد و عايق آن نيز اجازه انتقال حرارت خورشيد به کولر را ندهد دراين صورت دماي کولر و آب موجود درسيني کولر نيز چند درجه نسبت به کولر بدون سايبان خنک ترخواهدبود ، آن مقدارانرژي (خنکاي ) که صرف پائين آوردن دماي بدنه کولر و آب آن مي شود به راندمان کولراضافه شده و درنهايت هواي خنک تر و مطبوع تري درساختمان خواهيم داشت .