ابعاد سایبان کولرهای آبی سایه

 


ابعاد سایبان کولر آبی120cm * 100 cm می باشد.


 
با توجه اینکه  کلیه کولرهای آبی با ظرفیت  4000 تا 7000 دارای سقفی با ابعاد یکسان می باشند بنابراین سایبان های تولید شده سایه قابلیت نصب برای تمامی کولرها مذکور  را دارد .