اين نوع عايق ها در ابتدا که نصب مي شوند عملا بهتر از اجسام نامبرده در سوال قبل عمل مي نمايند .
اما پس از جذب آب و رطوبت به سرعت خاصيت عايق بودن خود را از دست مي دهند و عملا در دراز مدت تأثير زيادي در عملکرد کولر نخواهند داشت .