باوجودي که اجسام مذکورايجاد سايه مي کنند به جهت اينکه آنها عايق نيستند باز تشعشع ناشي از انتقال حرارت تابشي ( تشعشعي ) صورت مي گيرد و عملاً نصب آنها تأثير محسوسي درعملکرد کولر نداشته و صرفه جويي نيز انجام نخواهد شد.