برچسب انرژي برچسبي است که بر روي وسايل مصرف کننده انرژي الصاق ميشود و مصرف کننده را با ميزان کارآيي و مصرف انرژي آن وسيله آشنا ميکند. اين برچسب از ? فلش رنگي که روي هر يک از آنها يک حرف لاتين از A تا G درج شده، تشکيل شده است که هر حرف و هر فلش رنگي نشانگر درجهاي از مصرف انرژي دستگاه است. حرف A نشانگر کمترين مصرف انرژي و بيشترين کارآيي و حرف G نشانگر بيشترين مصرف انرژي و کمترين کارآيي دستگاه است.
برچسب انرژي در واقع به خريدار کمک ميکند که در هنگام خريد وسيلهاي را انتخاب کند که در مقايسه با ساير وسايل موجود، مصرف انرژي کمتر و کارآيي بيشتري داشته باشد.
به عنوان مثال وقتي خريداري براي خريد يک يخچال فريزر به فروشگاهي مراجعه ميکند و با دو مدل يخچال که از هرجهت مشخصات يکساني دارند روبرو ميشود، در اين شرايط اگر يکي از يخچالها رتبه B داشته باشد و ديگري رتبه C مسلماً آن يخچالي که رتبه B دارد، مصرف برق کمتري دارد.

 

منبع : روزنامه اطلاعات