محدوديت منابع فسيلي، رشد بالاي مصرف سالانه انواع انرژي در ايران، عدم کارايي فني و اقتصادي مصرف انرژي و هدر رفتن قريب به يک‌سوم از کل انرژي در فرآيندهاي مصرف و مشکلات فزاينده زيست محيطي ناشي از آن، ضرورت مديريت مصرف انرژي و بالا بردن بازده و بهره‌وري انرژي را بيش از پيش آشکار ساخته است.
در اين راستا بر طبق ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جويي، منطقي کردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست نسبت به تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستم‌‌‌هاي مصرف کننده انرژي، اقدام نمايد، به ترتيبي که کليه مصرف کنندگان، توليد کنندگان و وارد کنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذکور توسط کميته‌اي متشکل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه صنعتي ذيربط تدوين مي‌شود.
همچنين بر اساس مصوبات يکصدودومين شوراي عالي استاندارد مورخ 5/3/81 پس از تصويب استانداردهاي مربوط در کميته مزبور‌، اين استانداردها بر طبق آيين نامه اجرايي قانون فوق الذکر همانند استانداردهاي اجباري توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به اجرا در خواهد آمد.
اين استاندارد به عنوان استاندارد تعيين روش اندازه‌گيري مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي همراه با استاندارد‌هاي ملي ايران به شماره 4910 و 4911 به کار مي رود. اين استاندارد تنها شامل روش آزمون و دستورالعمل برچسب انرژي براي کولرهاي آبي بوده و ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون عملکرد در استاندارد‌هاي ملي ايران به شماره‌هاي 4910 و 4911 ارايه شده است.
برچسب انرژي صفحه‌اي حاوي اطلاعات مربوط به معيارها و مشخصات فني در هر محصول و مقايسه آن با معيارها و مشخصات فني مصوب است. اطلاعات مندرج برروي برچسب بايد به صورت خوانا و واضح باشد. برچسب بايد هم برروي دستگاه و هم برروي کارتن بسته بندي (در صورت وجود) در محلي نصب شود که به راحتي قابل رويت باشد.
هر يک از نشانه‌هاي داده شده در برچسب انرژي به صورت زير معرفي مي شوند:
1- علامت استاندارد و نام برچسب ؛
2- شاخص بازده انرژي؛
3- نسبت بازده انرژي EER؛
4- ظرفيت دستگاه برحسب مترمکعب برساعت؛
5- ظرفيت دستگاه برحسب فوت مکعب بر دقيقه (cfm)؛
6- نام سازنده؛
7- مدل.

 

منبع : سانا